Lyceo Extra

Als partner van het onderwijs willen wij onze bijdrage leveren aan het bevorderen van kansengelijkheid. Daar waar Lyceo haar diensten binnen de school aanbiedt verkeert zij immers in de unieke positie extra leerlingen kosteloos in de begeleiding op te nemen. Maar ook buiten de school zetten medewerkers van Lyceo zich met hart en ziel in om leerlingen, voor wie toegang tot de reguliere ondersteuning om diverse redenen moeilijk is, begeleiding te bieden.

Sinds de start van het schooljaar 2016/2017 bundelt Lyceo deze initiatieven onder de naam ‘Lyceo Extra’ en brengen wij deze actief onder de aandacht van ouders, leerlingen, scholen en andere onderwijsorganisaties. Lyceo is een partner voor scholen bij het bevorderen van kansengelijkheid en boekt op dat punt dagelijks resultaat.

Lyceo Extra Leerlingen

Sinds 2012 neemt Lyceo al ‘Lyceo Extra’ leerlingen op in de huiswerkbegeleiding. Deze groep leerlingen is gegroeid van enkele tientallen in 2012 naar ruim 400 in het schooljaar 2016-2017. Uitgangspunt is dat de school als beste kan inschatten welke leerling voor een ‘Lyceo Extra’ plek in aanmerking komt. Daarom worden ‘Lyceo Extra’ leerlingen door de school aangedragen. Hierbij kan de financiële thuissituatie een rol spelen, maar evenzeer de sociale context van het kind. Te denken valt aan leerlingen met weinig of geen ouderlijke ondersteuning, achterstand vanwege langdurige ziekte, leerlingen die klem zitten in een vechtscheiding of andere complexe thuissituaties. Ons doel is om op alle scholen waarmee Lyceo samenwerkt in de vraag naar extra ondersteuning voor deze leerlingen te kunnen voorzien.

In het nieuwe schooljaar breidt Lyceo dit programma uit naar de scholen waar zij examentraining verzorgt. Vanaf schooljaar 2017-2018 kunnen scholen ook ‘Lyceo Extra’ leerlingen aanmelden voor examentraining. De afgelopen jaren heeft Lyceo al tientallen leerlingen kosteloze deelname aan examentrainingen verstrekt. Dit gebeurde echter alleen op individuele basis. Door het programma nu ook op scholen aan te bieden bereikt Lyceo meer leerlingen, voor wie een examentraining een passende ondersteuning is.

Extra Begeleiding langdurig zieke kinderen

In het schooljaar 2017-2018 start Lyceo op enkele scholen een pilot, waarbij de school ‘Lyceo Extra’ begeleiding kan inroepen voor de begeleiding van een kind dat door langdurige ziekte, ziekenhuisopname of revalidatie achterstand oploopt in het lesprogramma. In deze pilot onderzoeken wij op welke wijze ‘Lyceo Extra’ begeleiders het meest effectief kunnen worden ingezet. Lyceo biedt deze vorm van begeleiding tegen interne kosten aan. Hierdoor is het voor scholen mogelijk om de begeleiding aan te bieden voor zolang als nodig is.

Lyceo Zomerkamp

Onderzoek in onder meer de Verenigde Staten wijst uit dat leerachterstand van kinderen op achterstandsscholen groter wordt gedurende de zomervakanties. Het ontbreken van een stimulerende vakantie-ervaring met ouders of op zomerkamp speelt deze kinderen parten. Lyceo heeft, in de wetenschap dat dit fenomeen zich ook voordoet in achterstandswijken in de grote steden in Nederland, besloten dit jaar een eerste ‘Lyceo Extra’ Zomerkamp te organiseren. Lyceo biedt deze leerlingen gedurende 3 dagen een gevarieerd dag- en avondprogramma, waarin diverse vaardigheden en kenniselementen op speelse wijze verweven zijn. Dit uiteraard in combinatie met sport, muziek en belevenissen die voor hen niet vanzelfsprekend zijn.
Deze pilot organiseert Lyceo in samenwerking met drie scholengroepen in Rotterdam Zuid. Deze scholen dragen ook de deelnemende leerlingen aan. Medewerkers van Lyceo werken op vrijwillige basis samen met de scholen, sponsors en de gemeente Rotterdam om dit zomerkamp mogelijk te maken.

Stichting Lyceo Extra

Aanvullend op deze eigen initiatieven in Nederland wordt Lyceo regelmatig gevraagd hulp te bieden op het gebied van onderwijsondersteuning in het buitenland. Te denken valt aan lesgeven aan vluchtelingen in de verschillende opvanglocaties of het leveren van docentvrijwilligers voor kindertehuizen in het voormalige Oostblok.

Lyceo wil graag haar bijdrage leveren aan het verbeteren van de onderwijskansen van deze kinderen. Met dit doel richten we ‘Stichting Lyceo Extra’ op. Lyceo zal ten behoeve van deze stichting actief geld inzamelen onder haar klanten en relaties. Klanten worden gevraagd, bij tevredenheid over de dienstverlening van Lyceo, een klein bedrag te schenken ten behoeve van kinderen in het buitenland voor wie toegang tot onderwijs beperkt of zelfs tijdelijk onmogelijk is. De stichting wordt beheerd door een daartoe extern aangewezen bestuur, dat er op toe ziet dat het jaarlijks beschikbare bedrag volledig ten goede komt aan onderwijsprojecten voor kinderen in vluchtelingenkampen, kindertehuizen of in andere beperkende omstandigheden. De stichting heeft de opdracht het beschikbare geld uitsluitend rechtstreeks te verstrekken aan kleinschalige en uitvoerende organisaties ter plekke zonder tussenkomst van grote overkoepelende NGO’s.

Lyceo zet zich met bovenstaande initiatieven actief in voor de kansengelijkheid in het onderwijs. Solidariteit begint wat ons betreft op school: iedere leerling heeft immers recht op een steuntje in de rug.